Sök:

Hållbart lärande åt alla. Hur bör skolan vara utformad för att alla individer ska kunna utveckla sina styrkor och bli aktivt deltagande samhällsmedborgare?


ABSTRAKT Ekdahl, Ceit & Helleblad, Gosia (2010). Hållbart lärande åt alla. Hur bör skolan vara utformad för att alla individer ska kunna utveckla sina styrkor och bli aktivt deltagande samhällsmedborgare? (Sustainable learning for all. How should the educational system be designed in order to allow all individuals to develop their talents and strengths and in becoming actively participating citizens?). Skolutveckling och ledarskap, Specialpedagogik, Lärarutbildningen, Malmö högskola. I detta examensarbete har vi undersökt hur skolan skulle kunna utvecklas för att skapa ett hållbart lärande för alla individer, vilket innebär en utvecklingsprocess där all energiåtgång under skolgången syftar till människans positiva utveckling som individ, demokratisk, aktivt deltagande samhällsmedborgare och aktör på arbetsmarknaden. Med utgångspunkt i kunskapsfält innefattande forskning, deklarationer, undersökningar, politiska direktiv och sakkunnigas uttalanden genomförde vi en undersökning baserad på kvalitativa djupintervjuer med personer som vi ansåg representera olika utbildningar, arbetspositioner och socioekonomiska förhållanden. Undersökningen resulterade i uppfångade av ett utvecklingsområde som dagens skola skulle behöva genomgå för att alla individer ska kunna ges förutsättningar för ett hållbart lärande.

Författare

Ceit Ekdahl Gosia Helleblad

Lärosäte och institution

Malmö högskola/Lärarutbildningen

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..