Sök:

HIV/AIDS-patienters upplevelse av sjukvårdspersonals bemötande i en omvårdnadskontext


Bakgrunden beskriver att HIV-infektionen är en blodsmitta och AIDS är ett följdsyndrom. Sjukvårdspersonal upplever att de inte har tillräckligt med kunskap om infektionen och patientgruppen vilket kan leda till ett bristfälligt bemötande för patienten. Omvårdnadsteoretikern Jean Watsons interaktionsteori ligger till grund för studiens teoretiska referensram. Syftet är att beskriva HIV- och AIDS-patienters upplevelser av bemötandet i en omvårdnadskontext. Metoden är en systematisk litteraturstudie baserad på tolv vetenskapliga artiklar. MeSH-termer och fritextsökning användes för att hitta relevanta artiklar i databaserna PubMed och Cinahl. Fyra artiklar hittades genom manuell sökning av författarnas namn. Modifieringar av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) granskningsmallar användes vid kvalitetsgranskning av artiklar. Resultatet presenteras i tre kategorier, Bemötande, Den särbehandlade kroppen och Människovärde med respektive underkategorier. I resultatet beskrivs att patienterna upplevt hindrande föreställningar samt okunnighet om infektionen hos sjukvårdspersonalen vilket lett till brister i omvårdnaden. Patienter beskrev hur sjukvårdspersonalen undvek dem samt vidtog onödigt mycket säkerhetsåtgärder vid omvårdnad. Slutsatsen visar att bemötandet inom vården är bristfällig vid omvårdnad av HIV/AIDS-patienter. För att få en bättre omvårdnad upplever patienterna att de vill bli vårdade på specialistavdelningar för HIV eller AIDS samt att sjukvårdspersonalens kunskap om infektionen bör öka.

Författare

Annika Björk Josefine Holgersson

Lärosäte och institution

Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..