Sök:

Guld, ett gyllene inslag i portföljen?

En studie om guldets diversifieringsegenskaper för svenska småsparare


Denna magisteruppsats utvärderar guldets egenskaper som diversifieringskomponent i en svensk aktieportfölj. Genom att jämföra den historiska prisutvecklingen för aktier respektive guld från 1986 och framåt, avser studien undersöka huruvida det är lönsamhet att addera guld till en svensk aktieportfölj. Med lönsamhet avses den så kallade Sharpekvoten vilket är ett mått på hur lönsam en tillgång är då avkastning sätts i relation till risk. Undersökningen sker med hjälp av regressionsanalys samt backtester över fyra olika tidsperioder. Vidare jämförs guldets korrelationskoefficient gentemot svenska aktier med koefficienten för amerikanska aktier, japanska aktier, olja samt stål. Detta i syfte att sätta guldets diversifieringsegenskaper i relation till andra alternativ. Slutsatsen är att det finns goda belägg för att guld kan användas som en fördelaktig diversifieringskomponent och att en aktieportfölj diversifierad med guld kontinuerligt har gett en högre riskjusterad avkastning än en svensk aktieindexportfölj under den uppmätta perioden.

Författare

Per Hilling Erik Sjöqvist

Lärosäte och institution

Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..