Sök:

Gropen som delar Malmberget

en studie om hur invånarna upplever den pågående förändringen i samhället


Syftet med studien var att få en fördjupad förståelse för hur invånare i Malmberget upplever den förändring som pågår i samhället. Invånarna i Malmberget har under många år fått flytta på grund av gruvan och nu händer det igen. Hur påverkar förändringarna invånarnas dagliga liv samt hur ser framtiden ut för Malmberget och dess invånare är frågor som tas upp i studien. Vad som har framkommit i studien är att informanterna upplever att samhället bit för bit håller på att försvinna. Kommunen har lagt Malmberget åt sidan och underhållet i samhället har försämrats. Många hus är i renoveringsbehov men ingen vill satsa pengar i en osäker framtid med risk att inte få tillbaka pengarna de satsat. Informationen om vad som sker eller vad som kommer att ske i samhället är enligt informanterna bristfällig, oftast får invånarna informationen sent och det för att skapa minst protester. Missnöje mot både kommunen och LKAB är stort för flertalet av informanterna. Genom att göra en kvalitativ studie med invånare i Malmberget får jag en mer djupgående information om deras upplevelser av samhället. Frågor som rör Malmberget och den samhällsomvandling som sker är ett aktuellt ämne som det har debatteras mycket om den senaste tiden. Det teoretiska ramverket bygger på Anthony Giddens (1984) strukturerings teori samt Rune Åbergs bok Industrisamhälle i Omvandling som berör strukturer, vardagslivets rutiner samt hur invånare anpassar sig till ett industrisamhälle.

Författare

Anna Dyrlind

Lärosäte och institution

Luleå/Arbetsvetenskap

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..