Sök:

Goodwillnedskrivningar i samband med vd-byten i familjeägda företag och icke familjeägda företag


I och med införandet av redovisningsstandarden IAS 36 år 2005 måste svenska börsnoterade företag årligen testa om en nedskrivning av den immateriella tillgången goodwill skall genomföras. Tidigare forskning tyder på att en nytillträdd vd utnyttjar denna standard genom att manipulera resultatet. Vidare visar forskning att ett företags ägarstruktur påverkar goodwillnedskrivningens storlek. Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida nedskrivningar av goodwill påverkas vid vd-byten i familjeägda företag jämfört med i icke familjeägda företag.Undersökningen omfattar Nasdaq OMX Stockholm under tidsperioden 2005-2013. Resultatet visar statistiskt säkerställt att familjeägda företag gör lägre goodwillnedskrivningar samma år som ett vd-byte än vad icke familjeägda företag gör. Detta tyder således på att big bath existerar på den svenska marknaden, men i lägre utsträckning i familjeägda företag jämfört med i icke familjeägda företag. Skillnaden kan bland annat bero på att informationsasymmetrin är lägre i företag med koncentrerad ägarstruktur enligt agent- och principalteorin.

Författare

Anna Isoz Paulina Lindgren

Lärosäte och institution

Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..