Sök:

Globala virtuella team

Hur påverkas de av kulturella skillnader?


Den ha?r studien a?mnar ge sto?rre fo?rsta?else fo?r den roll skillnader i nationell kultur spelar i globala virtuella team, ett arbetssa?tt som i allt sto?rre utstra?ckning anva?nds av globala fo?retag. Studien identifierar fyra byggstenar som ligger till grund fo?r teamets prestation; fo?rtroende, ledning, relationer och samarbete samt kommunikation. Utifra?n dessa teman ges en litteraturgenomga?ng som mynnar ut i en kvalitativ intervjustudie utfo?rd i ett globalt virtuellt team pa? IT-fo?retaget Tieto. Fo?r att exemplifiera och fo?rklara de nationella kulturskillnaderna anva?nds Hofstedes kulturdimensioner. Resultatet visar pa? att skillnader i nationell kultur pa?verkar det globala virtuella teamet pa? ett annorlunda sa?tt a?n i ett multikulturellt team. Bristen pa? personliga mo?ten skapar nya utmaningar ba?de fo?r ledningen och teammedlemmarna att hantera. Det blir bland annat viktigare att alla har ra?tt kompetens fo?r att fo?rtroende ska kunna uppsta?, att ha?nsyn tas till de kulturella skillnaderna och att kommunikationen utformas fo?r att passa medlemmarnas kulturella preferenser. 

Författare

Anton Norell Rikard Sörell

Lärosäte och institution

Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..