Sök:

Gerotranscendensteorin och dess implementering i omvårdnaden av äldre

systematisk kunskapsöversikt


Syftet med detta arbete var att beskriva teorin om gerotranscendens och dess implementering i omvårdnaden av äldre. Frågeställningarna vi utgick ifrån var: Vad innebär gerotranscendens? Hur kan teorin implementeras i den praktiska omvårdnaden av äldre? Metoden vi använde var systematisk kunskapsöversikt. Teorin om gerotranscendens inför en ny förståelse om åldrandets process. Denna process medför en förändring av den äldres definition av verklighet från en materialistisk och rationell syn på omvärlden till en alltmer kosmisk och överskridande syn vilket för med sig ökad livstillfredställelse. Genom att förstå, lyssna, samtala, respektera och acceptera förändringarnas betydelse för den äldre kan vi genom att förändra vårt beteende och handlande i omvårdnaden av äldre hjälpa dem i sin personliga utveckling mot gerotranscendens.

Författare

Gudrun Hedman Susanne Niemi

Lärosäte och institution

Luleå/Hälsovetenskap

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..