Sök:

Genusanalys av två kvinnliga karaktärer i fantasyserien Game of Thrones

"Fantasy is hardly an escape from reality. It's a way of understanding it." (Lloyd Alexander)


Denna uppsats analyserar hur genus gestaltas i fantasyserien Game of Thrones. Analysen a?r baserad pa? tva? kvinnliga gestalters skildringar i den fo?rsta sa?songen av teveserien. De tva? valda karakta?rerna, Daenerys Targaryen och Arya Stark, analyseras och ja?mfo?rs med Yvonne Hirdmans genuskontraktsteori och Paulina de los Reyes och Nina Lykkes intersektionalitets begrepp men a?ven med Maria Nikolajevas schema om hur manligt och kvinnligt gestaltas i littera?ra texter. Resultatet visar att det fo?rekommer en genuskontraktspakt i karakta?rsskildringarna men ocksa? att maktpositionerna mellan manliga och kvinnliga karakta?rerna beror pa? andra intersektionella kategorier a?n enbart ko?n. Underso?kningens resultat tyder a?ven pa? att Daenerys och Aryas karakta?rer bryter mot de stereotypa skildringarna i Nikolajevas schema. Orsaken kan vara att genuskontraktet finns djupt inpra?ntat i va?ra samha?llsnormer om hur manligt och kvinnligt bo?r vara. Mannen fo?rva?ntas vara den starka och beskyddande medan kvinnan fo?rva?ntas vara den svaga och omha?ndertagna. En annan anledning till att stereotyperna a?r sva?ra att bryta kan vara fo?rfattarnas ra?dsla att la?sarna inte kommer att kunna identifiera sig med karakta?rerna.

Författare

Kristina Djerdj

Lärosäte och institution

Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..