Sök:

Generation Y

De nya konsumenterna

De kallas generation K för kartlagd, generation O för ordning, generation Why för varför, generation C för content (innehåll). De kallas homo zappiens för hur de zappar sig igenom livet.Generation Y är dagens unga vuxna som är uppvuxna i ett högteknologiskt samhälle. Deras sätt att konsumera och leva skiljer sig från tidigare generationer. Den allmänna bilden av generation Y är en lat, slösaktig generation, som är bortskämda av sina föräldrar och ställer höga krav som konsumenter. Detta examensarbete behandlar begreppet generation Y och fokuserar på att kartlägga vem de är och deras förhållande till konsumtion och märken. Arbetets syfte är även att se hur generation Y skiljer sig från den traditionella köpprocessen. Den traditionella köpprocessen består av fem steg; behovsidentifikation, informationssökning, utvärdering av alternativ, köp och utvärdering efter köp. Med detta som bas har vi byggt upp ett frågeformulär. Undersökningen syftade att ta reda på hur väl litteraturens bild av generation Y stämde överens med verkligheten. Undersökningen genomfördes på Högskolan i Skövde i april 2010. Vi gjorde en uppdelning mellan generation Y från Sverige och generation Y utanför Sverige, för att se om den svenska generation Y skiljer sig från övriga.Slutsatsen visar till viss del att vad som skrivs i litteraturen stämmer överens med bilden som vår undersökning gav av generation Y, men pekar även på vissa avvikelser. Den traditionella köpprocessen trodde vi inte skulle passa in på generation Y då teorier porträtterade generationen som väldigt annorlunda från tidigare generationer. Resultatet av vår undersökning speglar inte riktigt den slarviga och slösaktiga generationen som vi från början hade trott oss finna.

Författare

Sara Lindvall Kristina Bengtsson

Lärosäte och institution

Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..