Sök:

?Ge mig guds röst? En studie av röst och kausalitet i tre religionsläroböcker

I denna uppsats undersöks tre läroböcker i ämnet religion: en för år 4?6, en för år 6?9 och en för gymnasiet. Syftet med uppsatsen är att undersöka förekomsten av variablerna röst och kausalitet samt att jämföra böckerna med varandra. Även läsbarheten har jämförts efter LIX-värdesmodellen. Materialet för undersökningen består av ett avsnitt i vardera av de tre läroböckerna, vilka alla behandlar hinduismen. Böckerna har samma författare men riktar sig till olika åldrar. Variabeln röst har mätts med hjälp av tre begrepp. Det första är Activity, där graden dynamiska verb, passiver och bestämda pronomen har undersökts. Det andra är Orality, där andelen substantiv, facktermer och sammansättningar har undersökts. Det tredje begreppet är Connectivity, där förekomsten av direkt tilltal, frågor, utrop, berättar-jag och värderande ord, har undersökts. Variabeln kausalitet har mätts genom att undersöka förekomsten av olika konjunktioner som signalerar orsak ? verkan. Även implicit kausalitet, där sambandet är mindre tydligt, har undersökts. Jämförelsen mellan böckerna visar att graden av röst minskar från den lägsta årskursen till den högsta. Men anmärkningsvärt är att ett av uttrycken för röst, connectivity, är minst framträdande i den text som är skriven för år 4?6. I den avslutande diskussionen ges några tänkbara förklaringar till detta. Undersökningen visar också att variabeln kausalitet är nästan obefintlig i boken för de lägsta åren och att den sedan förändras från att vara mer explicit, i boken för år 6?9, till mer implicit i boken för gymnasiet. LIX-beräkningen visar att det finns en progression i läsbarheten. Läroboken för år 4?6 har lägst LIX-värde, och boken för gymnasiet har högst.

Författare

Olivia Ledstam

Lärosäte och institution

Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..