Sök:

Gårdagens rester - morgondagens tillgångar

En uppsats om cirkulär ekonomi


Bakgrund: Genom den sta?ndigt pa?ga?ende industrialiseringen i va?rlden samt de senaste 100 a?rens o?kade resursa?tga?ng, o?kar behovet av fo?rnybara resurser i va?rlden. Att jordens befolkning dessutom fo?rva?ntas o?ka till o?ver nio miljarder redan a?r 2050 sa?tter press pa? utvecklingen av fo?rnybara resurser samt nya arbetssa?tt fo?r att i framtiden kunna klara av framtidens o?kande behov av resurser. Genom att anva?nda ett cirkula?rekonomiskt tankesa?tt da?r produkter designas fo?r att antingen a?teranva?ndas, materiala?tervinnas eller energiutvinnas, skapas mo?jligheter fo?r att resurserna ska kunna anva?ndas i produktionen av nya. Syftet med det cirkula?rekonomiska tankesa?ttet a?r att inget, eller sa? lite material som mo?jligt, ska bli till avfall.Syfte: Syftet med denna uppsats a?r att analysera hur fo?retag i Sverige kan arbeta med cirkula?r ekonomi fo?r att minska sin miljo?pa?verkan samt effektivisera sin resursanva?ndning.Metod: Vi har genomfo?rt en kvalitativ studie da?r empiri har samlats genom semi- strukturerade intervjuer och tidigare fallstudier gjorda i Kina.Slutsats: Vi har utifra?n va?rt arbete med cirkula?r ekonomi kommit fram till att nya tankesa?tt kra?vs fo?r att en cirkula?r ekonomi ska kunna implementeras. Gamla tankemo?nster da?r avfall ses som na?got negativt ma?ste ersa?ttas med tankesa?tt da?r avfall och restprodukter ses som tillga?ngar. Vi anser att cirkula?rekonomiska na?tverk mellan fo?retag kan ja?mfo?ras med, och styras som, va?rdekedjor. Na?tverken kan uppsta? inom befintliga va?rdekedjor eller besta? av nya akto?rer som tillsammans bilder ett cirkula?rekonomiskt kretslopp. Vidare ges ett fo?rslag pa? vidare forskning i form av ett certifikat som kan fungera som ett bevis pa? att fo?retag tilla?mpar ett cirkula?rekonomiskt arbetssa?tt. 

Författare

Therese Bengtsson Tobias Eklöf Carolina Gustavsson

Lärosäte och institution

Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..