Sök:

Gänget och jag - - Fyra gymnasieungdomar berättar om hur deras umgängeskrets påverkar deras identitetsskapande


Syftet med arbetet är att undersöka hur ungdomar skapar en gemensam identitet i sin kamratgrupp samt hur individen inom gruppen påverkas av detta. Dessa studier är viktiga ur ett lärarperspektiv då läroplanen fastslår att en trygg identitet är en förutsättning för att ungdomarnas empatiska förmåga ska kunna utvecklas (Lpf 94). Teorier om identitetsskapande inom ungdomsgrupper prövas mot verkliga fall. Fokus ligger på hur kamratgrupper använder sig av symboler, riter och ?vi- och dem känsla? för att skapa gemenskap. Fyra gymnasieungdomar i ålder 18-19 år intervjuades för att synliggöra deras tankar om identitet, kamratgruppens betydelse och i vilken mån gruppen använder sig av de gemenskapsstrategier som tas upp i teorin. Resultatet visade att tre av fyra ungdomar såg kamraterna som en mycket viktig del i sina liv. Samtliga grupper använde sig av antingen symboler, riter eller ?vi- och dem känsla? för att skapa gemenskap och gruppidentitet. Tre av fyra intervjupersoner uppgav att kompisarna påverkade deras identitetsskapande positivt. Uppsatsens resultat pekar mot att den begreppsapparat som tidigare har använts för att analysera identitetsskapandet i slutna ungdomsgrupper även är användbar i studiet av gymnasieungdomars kamratgrupper. Nyckelord: Gruppidentitet, identitet, kamratgrupp, kompisar, ungdomar, ungdomsgrupper

Författare

Anna Almroth

Lärosäte och institution

Malmö högskola/Lärarutbildningen

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..