Sök:

Fysisk aktivitet som hälsofrämjande åtgärd på arbetsplatsen

en kvalitativ studie ur administrativ personals perspektiv


Hälsofrämjande åtgärder så som fysisk aktivitet är viktigt i syfte att främja folkhälsan. Detta bör ligga i arbetsgivarens intresse eftersom hälsosam personal har starkt samband med ett lönsamt företag. Administrativ personals arbetställningar är fysiskt påfrestande. Syftet med studien var att beskriva administrativ personals upplevelser av fysisk aktivitet som hälsofrämjande åtgärd och hur fysisk aktivitet kan stimuleras på eller i anslutning till arbetet. Metod: Sju personer med administrativa arbetsuppgifter intervjuades. Intervjuerna transkriberades och analyserades genom en manifest innehållsanalys. Resultat: Första frågeställningen: Hur upplever de anställda att olika faktorer inverkar på deras fysiska aktivitetsnivå idag utföll i tre kategorier: upplevda effekter, egen motivation och medvetenhet och arbetskamraters attityder. Andra frågeställningen: Hur kan personalens fysiska aktivitet stimuleras med arbetsplatsen som arena utföll i fyra kategorier: socialt och praktiskt stöd, utökade resurser, anpassade aktiviteter och egen motprestation. Konklusion: Informanterna motiveras till motion genom att de är medvetna om sambandet mellan fysisk aktivitet och hälsa, trots detta så har arbetskamraternas attityder en negativ inverkan. Det är viktigt med individanpassade fysiska aktiviteter på arbetsplatsen eftersom informanterna upplever skilda behov. Uppföljning och att arbetsgivaren är engagerad är viktiga åtgärder, men allt ansvar kan inte läggas på företaget för personalens välmående.

Författare

Annika Andersson Erik Lindberg

Lärosäte och institution

Luleå/Hälsovetenskap

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..