Sök:

Från mål till media

En studie av Fair Trade Centers informationskampanj och dess genomslag i media

Denna uppsats undersöker en informationskampanj från Fair Trade Center (FTC) som drevs under hösten 2012 under namnet A wage to live on. Uppsatsens syfte är att utröna om Fair Trade Center har nått ut med sitt budskap till media och söker detta svar genom fyra frågeställningar; Har FTC nått ut med sitt budskap till de undersökta medierna (Aftonbladet, Expressen, DN och SvD)? Vilket budskap har FTC med sin kampanj (utifrån mål och material)? Verkar Kalla Faktas reportage ha påverkat medias respons? Är FTCs budskap samstämmigt i mål och material? Fokus för uppsatsen ligger på vecka 43 2012 då detta var fokusvecka för kampanjen. Mot en bakgrund kring teorier om budskapsstrategier, målgrupper och olika mål och tidigare forskning kring framgångsrika kampanjer har jag genom retorikanalys som huvudsaklig metod gått igenom utvalt material. Materielet består av Fair Trade Centers egna pressmeddelande och debattartikel samt utvalda tidningars respons under fokus perioden. Analys av resultatet visar att FTC nådde ut med sitt budskap. Vilket budskap de sänt har granskas med hjälp av retorikanalyserna, men även den kvalitativa intervjun har gett en del svar. FCTs budskap är samstämmigt i mål och material. I slutdiskussionen framkommer att Kalla Faktas reportage har påverkat medias respons till FTCs budskap. 

Författare

Varja Hammar

Lärosäte och institution

Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..