Sök:

Från koncept till vardag En studie av hur employer branding färdas inom Göteborgs Stad


Employer branding är en strategi som används i syfte att försäkra sig om tillgången på framtida anställda. I Göteborgs Stad kallas arbetet med employer branding för Attraktiv arbetsgivare. Bakgrunden till satsningen är en ökande konkurrens om arbetskraften. Studiens syfte är att undersöka vad Attraktiv arbetsgivare innebär för chefer inom Göteborgs Stad. Vidare syftar studien till att utreda vilken betydelse olika tolkningarna kan få för det fortsatta arbetet med Attraktiv arbetsgivare och hur cheferna upplever möjligheterna att integrera Attraktiv arbetsgivare med sina befintliga ansvarsområden.Attraktiv arbetsgivare ses som en idé som sprids till organisationens mellanchefer. Teori och tidigare forskning utgår ifrån översättningsteori som används för att förstå idéspridnings-processen. För att förklara processen när en idé anländer till en ny kontext används kontextualiseringsregler. Teoridelen innehåller även ett avsnitt som berör mellanchefers organisatoriska position och arbetssituation.Studien är kvalitativ och intervjuer har valts som metod. Empirin består av sju semistrukturer-ade intervjuer med mellanchefer inom olika enheter på en förvaltning inom Göteborgs Stad. Intervjuerna har transkriberats och sedan analyserats genom kategorisering. De teman som identifierats har ställts i relation till Göteborgs Stads arbetsgivarerbjudande, som är en central del av konceptet Attraktiv arbetsgivare.Studien fann att cheferna genom sina översättningar berikade Attraktiv arbetsgivare genom att konkretisera vad idén innebär i de lokala kontexterna. Att arbetsgivarerbjudandet kan sägas ha en hög grad av omformbarhet underlättar översättningsprocessen. Chefernas möjligheter att integrera Attraktiv arbetsgivare i sina arbeten försämras av deras pressade arbetssituation. Samtidigt ser de Attraktiv arbetsgivare mer i termer av förhållningssätt än förändring av arbetssätt. I den fortsatta implementeringen är det betydelsefullt att det finns tillit och utrymme för cheferna att översätta. Om Attraktiv arbetsgivare ska kunna leda till nya aktiviteter krävs att chefernas arbetssituationer ses över.

Författare

Sofia Skönblad

Lärosäte och institution

Göteborgs universitet / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..