Sök:

Från inledning till lockbete. Ingresser i kvällstidningen Expressen under 60 år

Uppsatsen är en diakron undersökning av kvällstidningsingresser. In-gressen är den inledande, ofta fetstilta, delen av en tidningsartikel. Mitt syfte har varit att ta reda på om och i så fall hur denna del har förändrats över tiden.Som material har jag använt 80 ingresser från kvällstidningen Expres-sen. 20 ingresser vardera är hämtade från åren 1945, 1965, 1985 och 2005. För att få en spridning har jag tagit hälften av texterna från nöjes-artiklar och hälften från utrikesartiklar. Jag har även genomfört en enk-lare undersökning där tio personer har fått gissa vilket år de tror att åtta ingresser är hämtade från.Metoden är både kvantitativ och kvalitativ. Genom att analysera tex-terna utifrån nivåerna allmän stil, fonetik, morfologi, syntax, lexikon, komposition och disposition, stilfigurer och pragmatik har jag fått fram mitt resultat.Resultatet visar att det har skett en påfallande utveckling av stil, syntax och lexikon mellan åren 1945 och 1965. Under de senare åren är förändringarna mer marginella. Medan ingresserna 1945 är formella och komplexa är ingresserna 1965 raka och enkla. Kompositionsmässigt präglas materialet av förvirring. De första mätningsåren finns inget tyd-ligt, generellt dispositionsmönster. Det är först 1985 som ingressen som verktyg verkar ha hittat sin form. Pragmatiskt går texterna från att vara strikt informerande till att 1965 och 1985 anlägga en kamratlig, talspråk-lig ton. 2005 har detta stramats upp genom att ingresserna håller en tyd-lig distans till läsaren. I jämförelsen mellan utrikes och nöje visar utri-kestexterna en högre grad av strikthet i det tidiga materialet. Ju längre tiden går, desto mer lika blir de båda genrerna på samtliga bedömnings-nivåer. Den enklare undersökningen visade att det tycks gå en skiljelinje mellan 1965 och 1985 års material. När försökspersonerna gissade på fel år var det alltid 1945 och 1965 eller 1985 och 2005 som blandades ihop. Det går alltså bestämt att se när en text är 40 år eller äldre.I den avslutande diskussionsdelen relaterar jag till tidigare forskning samtidigt som jag resonerar kring rimliga orsaker till mitt resultat. Bland de anledningar jag tar upp är ökad konkurrens en av de mest grund-läggande.

Författare

Karin Kvarnlöf

Lärosäte och institution

Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..