Sök:

Framtidens smartare elnät - en beskrivning av smarta elnät och dynamic rating

Smarta elnät är en av lösningarna för att uppnå EUs klimatmål den s.k. 20-20-20-satsningen. Klimatmålen innefattar bl.a. ökad energiproduktion från förnybara energikällor och ökad energieffektivisering, detta anses nödvändigt för att hindra den globala uppvärmningen samt uppnå en bättre och mer hållbar framtid. Den elektriska energins svaghet är den begränsade möjligheten till effektiv och storskalig lagring. Eftersom den förnybara energin har en väderberoende produktion ska smarta elnät hjälpa konsumenten att styra energikonsumtionen efter hur energiproduktionen varierar. Det finns planer på ett smart elnät som genom att integrera avancerade informations- och kontrolltekniker ska samla in information från producenter och konsumenter för att sedan agera utifrån det "smartaste" alternativet. För att maximera användandet av den producerade förnybara energin kan en lösning vara att konstruera flera energilager där energi kan lagras under t.ex. blåsiga och soliga väderförhållanden. Vad som skulle kunna användas som energilager i framtiden är bl.a. elbilar och industrier. För implementering av smarta elnät är dynamic rating en viktig pusselbit. Med hjälp av sensorer ska information kunna mätas i realtid för att på så sätt maximera nyttjandegraden av energiproduktionen och elnätet. Idag är Vecturas uppdrag inom elinfrastruktur till stor del inriktade på järnvägsanläggningar. Eftersom Vectura har en vilja att vidga sin verksamhet inom det elektrotekniska området finns ett intresse att bredda sig till andra områden inom elinfrastruktur t.ex. smarta elnät och dynamic rating. För att Vectura ska lyckas med denna uppgift är vidareutbildning av sina konsulter att rekommendera inom områdena: energilager, sensorer samt förnybar energi. Vattenkraft, vindkraft och solkraft är de viktigaste förnyelsebara energikällorna på svensk elmarknad.

Författare

Sebastian Svedberg

Lärosäte och institution

KTH/Elektroteknisk teori och konstruktion

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå". Självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på avancerad nivå.

Läs mer..