Sök:

Fotbollsspelares uppfattningar om ledarskapsbeteende fo?r prestation & tillfredsta?llelse


Svenska Fotbollfo?rbundet vill att idrottsfo?reningarna i fotboll ska fungera va?l och fa? fler samt ra?tt utbildade ledare. Fo?r att idrottaren ska fortsa?tta tra?na och beha?lla motivationen a?r det viktigt att ledaren lyssnar till idrottarens behov, kunskap och fo?rva?ntningar. Det a?r ocksa? viktigt fo?r tra?naren att vara medveten om vad idrottaren o?nskar fo?r ledarskapsbeteende fo?r att skapa tillfredsta?llande upplevelser och optimera spelarnas prestationer. Fo?religgande studie underso?ker da?rfo?r vilket ledarskapsbeteende som o?nskas och uppfattas av fotbollspelare samt diskrepansen mellan o?nskva?rt och uppfattat ledarskapsbeteende och sambandet med tillfredssta?llelse. Metoden som anva?ndes var fo?ljande. I studien inkluderades enka?ter fra?n 87 manliga (n=49) och kvinnliga (n=38) svenska fotbollsspelare i division tre till sex. Tva? svenska varianter av Leadership Scale for Sports och tre dimensioner fra?n Athlete Satisfaction Questionnaire. Datan analyserades med icke parametrisk korrelation enligt Spearman`s rho och med deskriptiv analys. Resultatet visade att det mest o?nskade och uppfattade ledarskapsbeteendet var Positiv a?terkoppling fo?ljt av Tra?ning & instruktion. Huvudresultatet visar att en liten uppma?tt skillnad mellan o?nskva?rt och uppfattat av ledarskapsbeteendena Tra?ning & instruktion (r = -,523, p<0.01), Positiv a?terkoppling (r = -.423, p<0.01) och Socialt sto?d (r = -.252, p<0.05), var fo?r sig korrelerar med ho?gt uppma?tt va?rde av tillfredsta?llelse. Det finns en trend mot korrelation mellan diskrepansen fo?r o?nskva?rt och uppfattat Demokratiskt ledarskapsbeteende (r = -.212) och tillfredsta?llelse. Uppma?tta skillnader mellan o?nskva?rt Auktorita?rt ledarskapsbeteende och uppfattat Auktorita?rt ledarskapsbeteende (r = -.004) och tillfredsta?llelse visar inte na?gon signifikant korrelation. Mer forskning beho?vs fo?r att o?ka fo?rsta?elsen fo?r hur ledare kan vara fo?r att fo?rba?ttra tillfredssta?llelsen och prestationen hos fotbollsspelare. Resultatet diskuteras och analyseras mot tidigare forskning och fo?rslag pa? framtida forskning presenteras. 

Författare

Jens Persson Johan Linnaeus

Lärosäte och institution

Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..