Sök:

Föryngring hos allmän dammussla (Anodonta anatina) vid Östads badplats

 Av Sveriges åtta stormusselarter är tre (Margaritifera margaritifera, Unio crassus och Pseudanodonta complanata) hotade (Lundberg & Tapper 2005). Om de övriga fem är kunskapen knapp (Gustavsson 2007) men studier som har gjorts i bl.a. Västra Götalands län tyder på att det råder underskott av individer i de yngre åldersklasserna och av juveniler i musselpopulationerna. Detta kan leda till att musselpopulationer kommer att dö ut (Bergengren & Lundberg 2008). Faktorer som stör musslorna och som gör att de minskar i antal är bl.a. eutrofiering, parasiter och försurning.Allmän dammussla (Anodonta anatina) är den vanligaste arten av stormusslor och den hittas i större delen av Sverige (Bergengren et al 2002). Denna art är mest tålig och klarar av att leva i de flesta vatten utom de mest näringsfattiga (Eckhard & Weber 2005).Detta arbete har utförts under april och maj 2009 vid Östads badplats i Bullarebygden i Norra Bohuslän. Platsen har tidigare (2008) inventerats av länsstyrelsen och då lades det en provyta på 30 kvadratmeter där musseltillgången var synbart god (Ingvarsson et al 2009). Det hittades då 33 individer av arten allmän dammussla och viss föryngring förekom. Under 2009 undersöktes 150 kvadratmeter och då inte enbart områden där tillgången på musslor var synbart god. Detta beroende på möjligheten att juvenila individer kan uppehålla sig på andra platser än adulter.Inventeringen utfördes på tre olika djup ( 20 cm, 60 cm och 100 cm) med hjälp av vattenkikare och sedimentprovtagare. Endast musslor av arten allmän dammussla hittades.För att föryngringen av musslorna skulle räknas som god krävdes det att 10 % av populationen var juvenil. Fanns det juveniler med andelen var färre än 10 % bedömdes populationen ha viss föryngring. För att musslorna som påträffades skulle räknas som juveniler fick de vara högst 50 mm.Antalet musslor som hittades i provrutorna var 60 varav de flesta påträffades på 100 cm. De flesta juveniler befann sig dock på 60 cm. På 20 cm fanns det inga musslor.Ett överskott på individer i de äldre åldersklasserna kunde ses medan det rådde brist på yngre musslor. Endast 8 % av musslorna var juveniler vilket innebär att det fanns viss föryngring. Risken att musselpopulationen vid Östads badplats ska dö ut är dock ganska stor då reproduktionen är sämre än vad den behöver vara för att musselbeståndet ska vara livskraftigt.De juvenila individer som hittades befann sig i anslutning till de adulta. Att juvenilers habitatval skiljer sig från adulters är alltså inget som kan styrkas av denna studie.

Författare

Hilda Palm

Lärosäte och institution

Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..