Sök:

Förvärv av egna aktier, till vems nytta och i vilket syfte? En problematisering av förvärv av egna aktier i ljuset av lagändringen i 19 kap 15 § ABL


Vid utsändning av personal är det vanligt att arbetsgivare använder sig av nettolöneavtal för att undvika att personalen säger nej till en utsändning av ekonomiska skäl. Genom att garanteras en nettolön blir skattesatsen i det land som utsändningen sker till betydelselös för den utsände. Detta beroende på att den utsände får det belopp den har blivit lovad och inte mer eller mindre oavsett vilket land personen sänds ut till. När arbetsgivaren åtar sig att betala den skatt som belöper på inkomsten uppkommer en skatteförmån i form av fri skatt.Syftet med uppsatsen är att klargöra rättsläget när det gäller förmån av fri skatt. Eftersom utrycklig reglering i lag saknas inleds uppsatsen med de allmänna principer som styr svensk skatterätt. Efter den inledningen så presenteras en redogörelse av regelverket kring nettolöneavtal samt en genomgång av de rättsfall som finns på området. Uppsatsen avslutas med en diskussion kring de frågor som inte helt har fått sitt svar i praxis och därmed även ett försök att ge svar på uppsatsens syfte och frågeställningar.

Författare

Mikael Karlsson

Lärosäte och institution

Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..