Sök:

Förskolans matsituation

En språkutvecklande mötesplats


I denna studie har vi inriktat oss på matsituationens betydelse för barns språkutveckling. Vi har delat upp studien i två delar, en förstudie och en huvudstudie. Syftet med förstudien var att undersöka vad som hände under matsituationen med avseende på barns språkutveckling. Huvudstudiens syfte var att ge en vidgad förståelse för matsituationens betydelse för barns språkutveckling. För att uppnå syftet med huvudstudien har vi fokuserat på tre frågesällningar som handlade om pedagogens tankar kring arbetet före, under och efter matsituationen i syfte att stimulera språkutvecklingen. Undersökningspersonerna innefattade pedagoger och barn på en förskola i Sverige. Vi har använt oss av en kvalitativ ansats som grundar sig i fenomenologin. För att få fram information till vår kvalitativa studie har vi använt oss av ostrukturerade barnobservationer och kvalitativa intervjuer med pedagoger. Resultatet från studien är baserad på pedagogernas uppfattningar om att matsituationen har stor påverkan på barns språkutveckling under förutsättning att den användes på optimalt sätt. Under observationerna såg vi att pedagogernas uppfattningar om matsituationen överensstämde med det som hände i den verkliga situationen. Pedagogerna beskrev att deras uppgift var att stimulera språket under denna situation och för att förverkliga detta behöver de en helhetsbild av barnens utveckling.

Författare

Madelene Jakobsson Sofia Klingert

Lärosäte och institution

Luleå/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..