Sök:

Förbud mot sexuellt utnyttjande av djur

ResuméTitel: Förbud mot sexuellt utnyttjande av djur ? En fråga om djurskydd eller rättigheter?Idag är sexuellt utnyttjande av djur inte uttryckligt förbjudet i svensk lagstiftning. De undersökningar som gjorts av omfattningen av sexuella övergrepp på djur visar dock att problemet inte är av trivial karaktär. Även djurpornografi förekommer i stor omfattning, särskilt på Internet. Detta examensarbete avser att redogöra för rättsläget när det gäller sexuella övergrepp på djur samt för de argument som har presenterats för respektive emot ett förbud mot sexuellt utnyttjande av djur. Vidare avser det att klargöra varför området är problematiskt, vilka rättighetsteorier som kan användas i argumentationen och huruvida en förbudslagstiftning är möjlig att genomföra utan att tillerkänna djur rättigheter.

Författare

Linda Darestam

Lärosäte och institution

Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

Nivå:

Detta är en D-uppsats.

Läs mer..