Sök:

?För mig var det nödvändigt att bli förbannad?

Om ilskan som kraft för våldsutsatta kvinnor


I denna kvalitativa studie intervjuades tre kvinnor som lämnat relationer där de utsattes förvåld. Syftet med studien var att få en fördjupad kunskap kring kvinnornas känslomässigaprocess kring relationen där de utsatts för våld med fokus på ilskan. Frågeställningen var omdet kan finnas en positiv kraft i ilskan som hjälper kvinnorna i relationen ochuppbrottsprocessen. Studien kopplades till ilskans funktion utifrån affektteori.De tre kvinnorna i studien berättade om relationer som präglats av våld. De beskrev sinakänslor och reaktioner under relationen, i separationsprocessen och utvecklingen efterseparationen. Genom kvinnornas berättelse kunde man följa deras känslomässiga process.Kvinnornas berättelser beskrev hur deras uttryck för ilskan hade förändrats; alla tre uttryckteatt ilskan blev starkare senare i relationen och att den upplevdes som en kraft som hjälpte demmen som även kunde ses som en destruktiv kraft. Efter relationen fanns ilskan på olika sättmed i deras liv, både som kraft i att hävda gränser och som en kraft som är svår att hantera. Iuppsatsens diskussion reflekteras kring möjligheten att i terapi lyfta fram ilskan som en kraftsom gör det möjligt för kvinnorna att sätta adekvata gränser.

Författare

Marie Sörensen

Lärosäte och institution

Umeå universitet/Psykoterapi

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå". Självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på avancerad nivå.

Läs mer..