Sök:

"För annars blir vi en del i att dom tar livet av sig.?

-      En kvalitativ studie om hur kuratorer tänker kring och förhåller sig till unga transpersoner.


Tidigare forskning har visat att transpersoner, speciellt unga, a?r en va?ldigt utsatt och osynliggjord grupp i va?rt samha?lle med ho?ga siffror inom statistiken fo?r sja?lvskadebeteende och sja?lvmord. Forskning om transpersoner i relation till socialt arbete i Sverige a?r begra?nsad. Va?r studies syfte var att underso?ka hur kuratorer ta?nker kring och fo?rha?ller sig till unga transpersoner, med fra?gesta?llningarna vilken kunskap kuratorerna har info?r att bemo?ta unga transpersoner, om de har styrdokument/riktlinjer fo?r att bemo?ta dem, om inte anser de att det beho?vs, samt hur kuratorerna ser pa? vilken betydelse ko?nsidentitet har fo?r ungdomar. Data samlades in genom kvalitativa intervjuer med tio kuratorer verksamma inom antingen skola eller ungdomsmottagning, och med utga?ngspunkt i queerteori har vi utfo?rt en kvalitativ inneha?llsanalys av det insamlade materialet. Resultatet visade att informanterna beskrev ko?nsidentitet som na?got individuellt och inneboende hos varje ma?nniska och att begreppet blev viktigare att prata om fo?r de ungdomar som upplevde att de hamnat utanfo?r heteronormens strukturer. Informanterna visade en ho?g kompetens kring a?mnet men tryckte pa? skillnaderna pa? kunskap, anga?ende bemo?tande av unga transpersoner, mellan ungdomsmottagningar och i skolan. Resultatet tillsammans med den tidigare forskningen visar att unga transpersoner ofta lider av en psykisk oha?lsa och resultatet antyder a?ven att det beho?vs mer utbildning kring bemo?tande av transpersoner da? ma?nga av informanterna hade mo?tt unga transpersoner som hade bera?ttat om ett da?ligt bemo?tande. 

Författare

Michelle Olsson Josefin Bäckström

Lärosäte och institution

Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..