Sök:

Folkmordet i Rwanda, en ny form av identitetspolitik?


Konflikten i Rwanda behöver ses i ett historiskt perspektiv, genom att studera vad som ligger till grund för missnöjet mellan hutuer och tutsier ökar möjligheten till förståelse som ger kunskap. Ett flertal aktörer däribland militären har sin del i den eskalerande situationen samt utländska aktörer: som bistår med vapenleveranser och finansiering av militära aktiviteter samt soldatstyrkor. FN: s fredsbevarande styrka UNAMIR kommer för att övervaka det undertecknade fredsavtalet, dock bryts avtalet och konfliktsituationen förvärras. Uppsatsens ämne är att studera bakomliggande orsaker till konflikten i Rwanda. Syftet är utifrån Mary Kaldors (2000) forskning, att undersöka varför maktkampen mellan hutuer och tutsier eskalerade efter inbördeskriget 1990 som sedermera utlöste folkmordet 1994 samt undersöka FN: s möjligheter till att skapa fred. Frågeställningar som har varit till hjälp för ökad kunskap och förståelse är: Vilka faktorer kan ligga bakom folkmordet? Varför eskalerade konflikten efter inbördeskriget 1990? Vilken uppgift hade FN: s fredsbevarande styrka i Rwanda och varför kunde de inte skapa fred? Avviker eller stämmer Mary Kaldors teorier? Min metod har varit litteraturstudier för att få en ökad kunskap och förståelse. I den teoretiska delen har Kaldors figur om resursströmmar studeras för att förtydliga hur de interna och externa aktörerna har agerat. Slutsatser som har dragits av studien är att Mary Kaldors forskning om bland annat identitetspolitik är en form av etikettering, där det handlar om att människor som hamnar i samma fack är mer värda än andra. Kolonialmakten bidrog till den eskalerande konflikten mellan hutuer och tutsier som sedermera fick tragiska konsekvenser med folkmordet 1994. Inblandade i konflikten var bland annat ett flertal militära grupperna som agerade efter sin inställning och sin tolkning av vad som anses vara det rätta, vilket bidrog till den eskalerande situationen i Rwanda. Hjälpen den sittande regeringen fick av utländska aktörer bidrog i sin tur att konflikten utvidgades.

Författare

Helene Harby

Lärosäte och institution

Luleå/Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..