Sök:

Flickor och pojkars bildskapande utifrån saga och natur

Titel på vårt examensarbete är Flickor och pojkars bildskapande utifrån saga och natur. Författare: Lina Ståhl och Rebecca Johansson. Syftet med denna studie är att få inblick i hur barn mellan tre till fyra år arbetar med bildskapande och hur barnen skapar målningar utifrån inspiration från saga och natur. Det vi ville undersöka var hur barnen för över sina visuella bilder kring det som de just har upplevt till sina målningar. I studien har pojkar och flickors målningar jämförts, eftersom vi i vår studie ville se om det fanns genuslikheter eller skillnader inom bildskapandet. Frågeställningarna som vi utgick ifrån i vår studie var följande: Hur målar flickor och pojkar sina målningar utifrån saga och natur? Finns det likheter/skillnader mellan målningarna från de olika miljöerna? Hur visar sig likheter/skillnader på flickor och pojkars målningar? Inspireras pojkar och flickor av varandra i sina målningar? Barns bildskapande är viktigt att uppmärksamma då deras omgivning och vardag har en stor inverkan på deras skapande. Med dessa tankar kunde vi i barnens bilder se att det de upplever återskapas och reflekteras över i stor utsträckning under själva skapande processen. Metoden som användes var kvalitativa observationer med videokamera och digitalkamera. Dessutom gjorde vi dokumentationer och bildanalyser av barnens målningar. Undersökningsgruppen var på åtta olika barn på en avdelning för barn mellan 3-4 år. Resultatet visar att barn målade på olika sätt utifrån de förutsättningar vi gav dem. Vi har gett barnen saga och natur som inspirationskällor. Vi kunde se att det finns mer likheter än skillnader utifrån vårt genusperspektiv, barnen har blivit inspirerade av samma saker. Under bildskapandet samtalade barnen egocentriskt men ändå med de andra barnen om sina målningar. När målningarna analyserades kunde vi se att barnen inspirerat varandra. Barnen brukade leka med dinosaurier på förskolan och nästan alla målade stora orangea prickar på sina målningar som skulle föreställa dinosauriespår. Nyckelord: bildskapande, flicka, genus, målningar, natur, pojke, saga.

Författare

Rebecca Johansson Lina Ståhl

Lärosäte och institution

Malmö högskola/Lärarutbildningen

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..