Sök:

Finansiering i bostadsföretag

En jämförelse mellan allmännyttiga och privata bostadsföretag


Syftet med uppsatsen är att undersöka hur bostadsföretags finansiering ser ut samt om,och i så fall på vilket sätt, finansieringen skiljer sig mellan allmännyttiga och privatabostadsföretag. Undersökningen har gjorts genom öppna telefonintervjuer med tiobostadsföretag med främst bostäder i innehavet. Fem av företagen är allmännyttiga ochfem är privata. Eftersom det är bostadsbolagens situation i dagsläget som undersöks ärstudien i första hand beskrivande och eftersom det är förhållandet vid en viss tidpunktsom undersöks är det en tvärsnittsstudie som genomförs. I teoriavsnittet redogörs kortför relevant investeringsteori medan tyngden lagts på finansieringsteorin.Undersökningen visar att både allmännyttiga och privata bostadsföretag har en varieradlåneportfölj och de flesta använder sig av både intern och extern finansiering. Devanligaste finansieringsformerna är lån från bank och återinvestering av kassaflöde. Detsistnämnda beror på att företagen blivit mer stabila och idag kan finansiera sinainvesteringar med det egna kassaflödet i större utsträckning. Samtidigt anses banklångenerellt vara en fördelaktig finansieringsform. Finansieringskällorna har förändratsnågot över tid och företagen använder sig idag av fler typer av finansiering än tidigare.För vissa allmännyttiga företag har internbanker införts.Skillnaderna i finansieringsmöjligheter ligger i större utsträckning i företagens storlekän i ägandeformen. Större företag kan dra nytta av billigare finansieringskällor som demindre inte har möjlighet till, exempelvis obligationslån och värdepapperisering.Fördelar för allmännyttan gentemot privata bostadsföretag är att de allmännyttigaföretagen har stabila fastighetsbestånd över tid och har en kommunal borgen, vilket geren trygghet för långivarna. Stora allmännyttiga företag kan dessutom använda sig avinternbanker som ger mer förmånlig ut- och inlåning. Teoretiskt innebär internbankenfördelar, men i dagsläget uttrycker inte bostadsföretagen detta som en speciellt storskillnad. Anledningen kan vara att marknaden i dagsläget är gynnsam för allabostadsföretag, till exempel när det gäller att få fördelaktiga lån. Privata bostadsföretaganvänder över lag något mer riskfyllda finansieringsformer så som aktier, fonder ochobligationslån.

Författare

Annelie Sjöstrand Johanna Lundell Frida Blom

Lärosäte och institution

Karlstads universitet/Karlstads universitet

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..