Sök:

Faktorer som underlättar följsamhet till hygienrutiner

Litteraturstudie


BakgrundGod va?rdhygien kan reducera antalet va?rdrelaterade infektioner med en tredjedel och med dagens kunskaper ga?r det med enkla medel att iaktta de fo?rha?llningsregler som a?r no?dva?ndiga fo?r att sa?kersta?lla en god va?rdhygien. A?nda? fo?ljs ofta inte hygienrutiner.SyfteAtt belysa vilka faktorer som underla?ttar att va?rdpersonal pa? va?rdavdelningar pa? sjukhus fo?ljer basala hygienrutiner.MetodStudiens design a?r en deskriptiv litteraturstudie. Denna metod valdes fo?r att utforska det aktuella kunskapsla?get inom omra?det. Metoden beskriver det nuvarande kunskapsla?get inom ett omra?de genom att granska, analysera och beskriva valda vetenskapliga studier.ResultatAnalysen av data fra?n studierna gav sju teman: ansvarska?nsla, arbetsbelastning, attityder och beteende, kunskap och utbildningens inverkan, ledningens ansvar i hygienfra?gan, a?terkoppling samt tillga?nglighet. De viktigaste faktorerna a?r ?attityder och beteende? och ?ledningens ansvar i hygienfra?gan?.SlutsatsEtt tydligt ledarskap med motiverade chefer och en uppmuntrande miljo? ger sto?rst mo?jlighet till att pa?verka attityder och beteenden hos personalen. Fo?r att fo?rba?ttra fo?ljsamheten till hygienrutiner beho?ver dock alla sju underliggande faktorer beaktas. Da?rigenom kan patienters lidande undvikas genom en minskning i antal va?rdrelaterade infektioner (VRI) och va?rddygn. 

Författare

Anne Fjällström Anne-Louise Jaregran

Lärosäte och institution

Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..