Sök:

Faktorer som påverkar sömnen

Tänk på den som sover


Bakgrund: Forskning visar på sömnens vikt för hälsan. En bristfällig sömn ger en försämrad fysisk och psykisk återhämtning för patienten vilket leder till ett onödigt lidande. I Katie Eriksson teori om den lidande människan beskrivs att en av sjuksköterskans viktigaste uppgifter är att lindra och motverka det onödiga lidandet. Det är därför av betydelse att identifiera vilka faktorer som inverkar negativt och positivt på sömnen. Syfte: Syftet var att beskriva faktorer som påverkar sömnen negativt hos vuxna patienter som är inlagda på sjukhus. Metod: En systematisk litteraturstudie genomfördes vilken baserats på sju artiklar som alla var av kvantitativ ansats. Artiklarna kvalitetsgranskades och genomgick en kvalitativ innehållsanalysanalys. Resultat: Ett flertal faktorer som påverkade sömnen identifierades och de delades in i patient- och omgivningsrelaterade faktorer. Patientrelaterade faktorer som smärta oro, nedstämdhet och tristess beskrevs som negativt för sömnen. Ljud, arbetsrutiner och omvårdnadsåtgärder var omgivningsrelaterade faktorer som beskrevs påverka sömnen. Slutsats: Sjuksköterskan kan motverka faktorer som inverkar negativt på sömnen för patienten genom att minimera såväl inre som yttre stimuli. Åtgärder för att minska stimuli kan ske genom att sjuksköterskan ger adekvat smärtlindring, minimerar oro och ångest, minskar ljudnivåer och planerar omvårdnadsåtgärder för att inte störa sömnen. 

Författare

Tobias Pileborg Daniel Skagerling

Lärosäte och institution

Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..