Sök:

Faktorer som påverkar sjuksköterskors upplevelse av palliativ vård


Palliativ vård är en speciell vårdform som inriktar sig på att ge lindrande vård till patienter som lever med en livshotande sjukdom. Den inriktar sig på att lindra patientens obehag och lidande, öka välbefinnandet och skapa förutsättningar för en förbättrad livskvalité. Själva sjukdomen står inte i fokus i den palliativa vården och den erbjuds därför människor med obotlig livshotande sjukdom. Syfte: Syftet var att genom en litteraturstudie beskriva faktorer som sjuksköterskor anger upplevelsen av palliativ vård. Metod: För att ge en objektiv och systematiserad sammanfattning av den befintliga kunskapen görs en litteraturstudie. Resultat: Den palliativa vården är komplex och resultaten beskriver nio faktorer. Dessa faktorer var professionell erfarenhet och kunskap, bristande professionell erfarenhet och kunskap, stärkande relationer, kollegialt stöd, bristande förmåga att hålla professionell distans, anhörigas förnekelse, bristande samarbete mellan sjuksköterska och läkare, holistisk omvårdnad och symtomkontroll samt bristande holistisk omvårdnad och symtomkontroll. Dessa faktorer påverkade sjuksköterskans upplevelse både positivt och negativt. Positivaupplevelser var att finna mening i sitt arbete, tillfredställelse, personlig utveckling och bekräftelse. Negativa upplevelser var meningslöshet, stress, otillräcklighet och oro.

Författare

Maria von Porath Jonna Jarneståhl

Lärosäte och institution

Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..