Sök:

Ett väntrum med identitet

En studie i hur väntrummet kan skapa en tydligare länk mellan besökare och myndighet


Ma?let med detta examensarbete har varit att studera Migrationsverkets va?ntrum vid Asylpro?vningsenheten i Flen och hur det anva?nds. Detta fo?r att identifiera rummets brister och fo?rba?ttringsmo?jligheter. Syftet har vidare varit att ta fram ett gestaltningsfo?rslag som skapar en tydligare identitet fo?r rummet och som bidrar till en starkare la?nk mellan beso?kare och myndighet.Genom metoder, sa?som observationer, platsanalys, notationer, intervjuer samt omva?rldsanalys, har en o?kad fo?rsta?else fo?r va?ntrummet skapats och det har konstaterats att det finns en brist vad ga?ller rummets igenka?nning och identitet.Med hja?lp av litteratur och resultatet fra?n metoderna har ett gestaltningsfo?rslag sedan utvecklats. Detta fo?rslag har en tydlig igenka?nning vad ga?ller Migrationsverkets grafiska profil. Ytorna utnyttjas pa? ett effektivare vis a?n tidigare och fler funktioner finns nu i rummet.Examensarbetet a?r fo?r avla?ggande i filosofie kandidatexamen i Informationsdesign med inriktning mot Rumslig gestaltning. 

Författare

Emma Persson

Lärosäte och institution

Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..