Sök:

Ett skogsbruk anpassat för tjäder

med fokus på häckningsframgången


I detta kandidatarbete har de viktigaste faktorerna för tjäderns habitatkrav ringats in via litteraturstudier. Därefter har ett skötselprogram utformats i planeringsprogrammet Heureka ? PlanVis, där dessa inkorporerats. Litteraturstudien mynnade ut i att flaskhalsen för en tjäderpopulations existens till stor del ligger hos tjäderhönan och hennes häckningsframgång. Framförallt två kritiska faktorer träder fram, nämligen skydd mot predation och föda. Genom att identifiera hur dessa faktorer ter sig i skogen kunde de befordras i utformningen av skötselprogrammet. Skötselprogrammet är framtaget med området Strömsjöliden som underliggande data. Området är drygt 2900 hektar stort och beläget i Bjurholmen Kommun, ca 60 km nordväst om Umeå. Resultatet visar hur skogen formas över en 100 år lång tidshorisont, här illustreras förhållanden som åldersklassfördelning, volymer och nuvärden. Det tjäderanpassade skötselalternativet ställs att jämföras mot ett referensalternativ där all areal, utom de med målklass Naturvård-Orörd (NO), sköts rent nuvärdesmaximerande med trakthyggesbruk. Nettonuvärdet blir drygt 500 SEK/hektar mindre när skogen sköts med extra hänsyn till tjädern, om man jämför med referensalternativet. Det visar sig även att skogen kommer anta en allt högre medelålder och med större bundet kapital i form av större volymer i skogen. I diskussionen analyseras modellen och svagheter identifieras med konstruktiv kritiskt syn.

Författare

Jon Wikström

Lärosäte och institution

SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..