Sök:

Ett salutogent perspektiv på hanteringen av förändringsarbete

Denna undersökning uppmärksammar ett salutogent perspektiv där förändringar kan ses som möjligheter. Syftet är att studera de attitydrelaterade faktorerna som tankar, känslor och beteende för att se hur de kan förhålla sig till individers sätt att hantera förändringsarbete. Undersökningen är utförd på en avdelning på ett sjukhus i Skåne. Denbygger på reflexiva intervjuer och en enkät som mäter individernas KASAM, en indikator på förmågan att hantera påfrestningar. Fem personer deltog i undersökningen. I resultatet tolkas omtänksamhet som ett centralt drag i arbetet samt till att vara en levande del iorganisationskulturen. Omtänksamheten kan vara en del i varför respondenterna påvisar hög KASAM genom förändringsarbetet.

Författare

Lena Nigrell Nordberg Elizabeth Persson

Lärosäte och institution

Högskolan Kristianstad/Institutionen för beteendevetenskap

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..