Sök:

Ett liv att leva


Frågor som berör ungdomar med sociala problem har länge varit av intresse för mig. I inledningsskedet av uppsatsarbetet kom jag att bli särskilt intresserad av en ung flicka, Saga. Hennes liv har fyllts med sociala problem som i grunden har varit kopplade till föräldrarnas missbruk, främst till mammans. Hennes pappa dog av sitt missbruk när hon var tolv år. Jag valde att göra en fallstudie om Saga för att skildra hennes liv och för att lyfta fram den problematik som finns hos ungdomar med liknande sociala problem.Syftet med denna studie är att utifrån ett enskilt fall kunna illustrera djupet, detaljerna och skildringar om det konkreta. För att sedan koppla detta till mer generella tankar om hur avvikande processer går till i förhållande till ungdomar i samma situation som flickan i denna studie. Uppsatsens metodologiska utgångspunkt är kvalitativ och det empiriska materialet har hämtats in genom en samtalsintervju samt flera informella samtal med Saga. Dessutom har jag genomfört informella samtal, ett samtal med en behandlingsassistent och flera informella samtal med Sagas tidigare fostermamma. Jag har även genomfört en tre dagars fältobservation på det behandlingshem Saga vistats på under senare tid.Utifrån samtalsintervjun, de två informella samtalen och fältobservationen har jag tolkat och analyserat Sagas liv. Tolkning av materialet har skett genom studier av litteratur med speciellt fokus på ungdomar med sociala problem.Min reflektion kring denna uppsats är att ungdomar i samma livssituation som Saga har ett liv som till stor del är formbart utefter de livsvillkor man har.

Författare

Charlotta Lindahl

Lärosäte och institution

Lunds universitet/Avdelningen för sociologi

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..