Sök:

Etableringshinder på övergångsekonomiska marknader

-

I denna uppsats diskuteras etableringshinder företag kan mötas av när de söker expandera till en övergångsmarknad. Dessa etableringshinder härrör allt som oftast från den speciella institutionella strukturen på den nya marknaden. För att få en djupare förståelse för hur etableringshinder i form av institutionella problem visar sig i verkligheten måste först en bakgrund till dessa redogöras för. Därför baseras det teoretiska stycket på främst institutionell teori. Uppsatsen söker även skapa en förståelse för hur företag hanterar dessa etableringshinder. Således förs även en diskussion om expansionsstrategier som företag kan använda vid etablering på en utländsk marknad. För att göra arbetet mindre abstrakt har vi valt att göra en fallstudie av IKEA:s expansion till Ryssland under 2000-talet. Studien baseras på artiklar ur såväl svensk som internationell press. Av undersökningen framgår att etableringshinder på den ryska marknaden många gånger kan härledas från institutionella brister, särskilt i form av oklara regleringar på lokal nivå. Detta visar på att det är viktigt för företag att analysera den nya marknaden innan expansion, särskilt viktigt är det att vara medveten om den institutionella miljön. En annorlunda institutionell miljö kan innebära att företag bör ändra sin expansionsstrategi.Nyckelord:EtableringshinderÖvergångsmarknadInstitutionell teoriStrategierRysslandIKEA

Författare

Anna Vucins Martin Borgquist

Lärosäte och institution

Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..