Sök:

Essensen av sjuttio års ledarskapsforskning


Uppsatsen undersöker med en systematisk litteraturöversikt centrala teman inom ledarskapsforsk­ningen mellan åren 1940 och 2010. Finns det någon skillnad mellan äldre (1940-1999) och yngre ledarskapsforskning (2000-2010)? Vidare undersöks typ av artik­lar, var de är skrivna och av vem. Uppsatsens analys består av 2815 artiklar som har ordet ?leadership? i titeln, fo­kus var innehållet i titlarna. Utifrån dem analyserades 3910 ord ur titlarna, resultatet blev nio cen­trala teman inom nämnd tidspe­riod. Centrala te­man som hittades var: (1) Individu­alist­iskt/personligt, (2) toppstyrning/hierarkiskt, (3) ut­veckl­ing/förbättring, (4) kommunikation, (5) so­cialt, (6) medarbe­tarskap, (7) vär­de­ord, (8) emotioner och (9) situat­ion/kontext. Toppstyrning/hierarkiskt är vanli­gare i den äldre forskningen än inom den yngre där medarbetarskap är vanligare. Huvudre­sultatet är att medarbe­tar­skap är det vanligaste temat. USA är ledande inom ledarskapsforskningen, den kvantitativa me­toden är dominerande, och man­liga fors­kare bibehåller den hegemoniska ställningen. 

Författare

Louice Johannesson

Lärosäte och institution

Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..