Sök:

Energieffektiviseringar i kommersiella fastigheter


Det finns en ökad medvetenhet om hur vi använder våra resurser och fastigheter står för en stor del av den totala energiförbrukningen i Europa. Till följd av det har Sverige satt upp mål för minskad energiförbrukning i framtiden. Samtidigt finns det energieffektiviseringsåtgärder som ger god ekonomisk avkastning. Frågan den här kandidatuppsatsen behandlar är vad för energieffektiviseringsåtgärder som görs i befintliga lokaler i Sverige och motiven till dem. Uppsatsen kommer fram till att det finns en rad faktorer som påverkar valet av åtgärder, där den mest förekommande är lönsamhet. Den visar också på att företag har en bra uppfattning om vilken avkastning olika åtgärder ger och vilka åtgärder som vanligen utförs. Utöver det visar uppsatsen att det finns en stark tro bland de svenska fastighetsföretagen att nå de nationella målen för minskad energiförbrukning fram till år 2020.

Författare

Jonas Kivijärvi

Lärosäte och institution

KTH/Bygg- och fastighetsekonomi

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..