Sök:

En vapenexport i förändring. En studie i svensk vapenexportpoliti.

I denna uppsats görs en beskrivning av hur vapenexporten i Sverige utvecklats. Uppsatsen redogör för den policyförändring som skett i Sverige där en allt mer positiv inställning till exporten blivit ett faktum. Under 1990 och 2000-talet har en annan säkerhetspolitisk inriktning tagits i Sverige som påverkat vår export av vapen. Man har valt att gå ifrån den tidigare neutralitetspolitiken där Sverige värnade om alliansfrihet för att i stället göra Sverige ömsesidigt beroende av andra länder. Detta beror på att det idag ställs andra säkerhetspolitiska utmaningar för nationalstaterna som kräver samarbete för att lösas på effektivt sätt. Nya utmaningar är t.ex. Internationell terrorism, hålla internationella handelsvägar öppna och bekämpa den internationella organiserade brottsligheten. Detta ömsesidiga beroende är nu även en central funktion i Sveriges vapenproduktion.

Författare

Ian Sirelius

Lärosäte och institution

Uppsala universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..