Sök:

En utmärkt story

En studie om Storytelling som ett emotionellt differentierande marknadsföringsinstrument


I och med marknadsglobaliseringen har antalet verksamma aktörer på den svenska marknaden mångdubblats genom åren och konkurrensen mellan dem blir allt hårdare. Konsumenterna har i sin tur blivit allt mer medvetna och söker idag andra värden som känslor och upplevelser. Därigenom har det blivit viktigt för varumärken att hitta nya sätt att differentiera sig på. Dagens varumärken kan därför övergå till att vara mer emotionellt laddade för att på bättre sätt nå ut till konsumenter och etablera starka band och varaktig varumärkeslojalitet.För att konsumenterna på ett emotionellt plan ska lyckas särskilja ett varumärke från ett annat måste någon form av emotionell kommunikation ske. Då traditionell marknadsföring inte är inriktad på den emotionella kommunikationen krävs ett komplement till denna. Genom Storytelling, som per definition handlar om att dela berättelser, kan ett företag förmedla sina emotionella värden till konsumenten, som i sin tur skulle kunna särskilja varumärket från dess konkurrenter på ett emotionellt plan. Syftet med denna uppsats är att, utifrån ett företagsperspektiv, undersöka, beskriva och föra en diskussion kring hur Storytelling som marknadsföringsinstrument kan bidra till att ett starkt emotionellt och symboliskt band knyts till konsumenterna och på så sätt skapa upplevt mervärde och en långsiktig emotionell differentiering av varumärket.Arbetet ämnar synliggöra och fördjupa förståelsen för de sätt strategiskt och medvetet arbete med Storytelling kan vara ett effektivt marknadsföringsverktyg.För att besvara frågeställningen har en kvalitativ studie genom två semistrukturerade intervjuer genomförts. Till de dragna slutsatserna hör att arbete med Storytelling måste ske kontinuerligt och underhållas både internt och externt och att man därigenom kan uppnå en stark emotionell relation till både konsumenter och medarbetare. En annan dragen slutsats är att man, för att få en så stark och riskfri effekt som möjligt, i sina berättelser bör använda sig av verkliga händelser som rör organisationen.

Författare

Victor Andriakenas Lina Mezquida

Lärosäte och institution

Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..