Sök:

En udda blomma i ideologirabatten

En kritisk diskursanalys av Sverigedemokraterna i samhällskunskapsläroböcker


Denna uppsats har som syfte att undersöka vilka diskurser gällande Sverigedemokraterna som konstrueras i ett antal samhällskunskapsläroböcker vilka är riktade mot gymnasieskolans kurser. Med utgångspunkt i den kritiska diskursanalysen (CDA) analyseras texterna kvalitativt med fokus på två specifika aspekter gällande framställningen av Sverigedemokraterna: hur partiets ideologi definieras samt på vilket sätt partiets historia och bakgrund berörs. Genom undersökningen dras slutsatsen att läroböckerna i avseende av diskurser kring ideologin framförallt reproducerar diskurser som återfinns hos kritiker till partiet. De ideologiska definitioner som Sverigedemokraterna själva använder återfinns i mycket liten utsträckning. I avseende av diskurser kring historien är förhållandena snara motsatta då mycket litet fokus läggs på beskrivningen av partiets kontroversiella och radikala historia, något som partikritiker ofta lyfter fram som något centralt i förståelsen av partiet. I diskussionen konstateras att det vore önskvärt att fler diskurser och kreativa sätt att tala om Sverigedemokraterna och politiska dimensioner får ta plats i lärobokstexterna. Detta i ett försök att uppnå att läsaren/eleven genom lärobokstexten får en så pragmatisk förståelse av partiet som möjligt och att hen därigenom kan hjälpas att kunna göra aktiva, medvetna och upplysta val i partipolitikens djungel.

Författare

Mia Skoog Frida Hol

Lärosäte och institution

Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå". Självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på avancerad nivå.

Läs mer..