Sök:

En studie av pedagogers tankar om korrektion av elevtexter


Abstract Andersson, Kajsa och Liljeqvist, Marie (2008). En studie av pedagogernas tankar om Korrektion av elevtexter. Malmö högskola: lärarutbildningen. Syftet är att undersöka sex pedagogers tankar om skrivutveckling, och relatera dessa till elevernas erfarenheter. Våra frågeställningar är: ? Hur motiverar de utvalda pedagogerna valet mellan att korrigera eller inte korrigera i elevernas skrivna texter? ? Vad anser eleverna om skrivträning och att bli korrigerade? För att få svar på de här frågorna har vi intervjuat sex pedagoger på två olika skolor. Därefter delade vi även ut en och samma elevtext till pedagogerna som de skulle korrigera på sitt sätt. Vi använde oss också av en elevenkät som vi fyllde i samtidigt som vi intervjuade 60 elever. I arbetet har vi tagit med teoretiskt bakgrund för att vi skall kunna få svar på våra frågeställningar och analysera vårt resultat. Läsaren får inblick om olika litteraturer och vad forskare anser om skrivutveckling och deras syn på korrektion av elevtexter. Våra viktigaste slutsatser är: ? Det inte är rätt att korrigera allt, för då anser vi att skrivlusten kan hämmas. I vårt resultat har vi fått fram att eleverna på skola B tycker det är roligare att skriva än eleverna på skola A. ? Eleverna på skola A får inte lov att skriva fritt i början av sin skoltid. Med hjälp av våra elevenkäter fick vi reda på att de här eleverna tycker mest om att skriva fritt. ? Samtliga pedagoger använder sig av skrivstil fast det inte står i kursplanen för svenska. Resultatet visade att många elever tycker skrivstil är det roligaste av våra alternativ.

Författare

Marie Liljeqvist Kajsa Andersson

Lärosäte och institution

Malmö högskola/Lärarutbildningen

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..