Sök:

En studie av kommunal miljöredovisningspraxis - hur, varför och för vem?


Syfte: Vi ämnar beskriva och analysera svensk kommunal miljöredovisningspraxis samt identifiera målgrupper och förklaringar till varför svenska kommuner väljer att publicera en offentlig miljöredovisning. Metod: Vårt syfte besvaras dels genom en surveystudie och dels genom en dokumentstudie. Surveystudien bestod av en enkät som ställdes till samtliga Sveriges kommuner och denna erhöll 156 svar. Enkäten utformades utifrån teorier och tänkbara förklaringar till fenomenet kommunal miljöredovisning som beskrivs i uppsatsen. Dokumentstudien bestod av att undersöka 91 kommunala miljöredovisningar och deras innehåll på en övergripande nivå. Resultat: Vår undersökning indikerar på att 64 % av Sveriges kommuner publicerar någon form av miljöredovisning. Vidare har vår undersökning identifierat en signifikant samband mellan publicerandet av kommunala miljöredovisningar och de två kommunspecifika variablerna storlek och geografisk plats. En bakomliggande drivkraft för upprättandet av kommunala miljöredovisningar tycks vara kommunens Agenda 21 ?arbete. Vidare har vi funnit att miljöredovisningarnas primära målgrupper är politiker och invånare. Trots att kommunerna har en uttalad målgrupp visade vår dokumentstudie att det föreligger stora skillnader i de olika miljöredovisningarnas innehåll och omfattning.

Författare

Mats Persson Edward Änghede Robert Johansson

Lärosäte och institution

Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..