Sök:

En skola för alla

Hur lärare talar om inkludering med elever i behov av särskilt stöd

I Sverige bera?knas 17 % av befolkningen ha en ho?rselnedsa?ttning, vilket inneba?r att det a?r den vanligaste sensoriska funktionsnedsa?ttningen. Idag finns det en ma?ngd studier som visar att ho?rselnedsa?ttning a?r relaterat till sa?mre psykisk ha?lsa. Acceptans av sin ho?rselnedsa?ttning har visat sig vara positivt fo?r ho?rselnedsatta och samvarierar med hja?lpso?kande. Acceptance and commitment therapy (ACT) a?r en transdiagnostisk behandling da?r psykopatologi antas bero pa? en ho?g grad av upplevelsema?ssigt undvikande och fusion med tankar. Ma?let i ACT a?r att o?ka psykologisk flexibilitet da?r acceptans a?r en betydande komponent. Denna explorativa studie underso?kte fo?ra?ndringsprocesser i ACT fo?r personer med ho?rselnedsa?ttning da?r utfallet var ka?nsloma?ssig och social anpassning fo?r ho?rselnedsa?ttningen (HHIE-S). De fo?ra?ndringsprocesser som pro?vades var acceptans (HAQ), som tidigare visat pa? medierande effekt fo?r ACT, samt tva? alternativa fo?ra?ndringsprocesser; self-efficacy (HSE-4) och upplevd stress (PSS-4). Behandlingen bestod av a?tta internetadministrerade moduler givna med behandlarsto?d da?r veckovisa ma?tningar av fo?ra?ndringsprocesser och utfall anva?ndes. Studiens resultat visar att behandlingsgruppen upplevde marginellt signifikant mindre problem med ka?nsloma?ssig och social anpassning fo?r ho?rselnedsa?ttningen (HHIE-S). Studiens resultat pekar pa? att ho?rselrelaterad acceptans (HAQ) och self- efficacy (HSE-4) medierar behandlingens effekt pa? deltagarnas ka?nsloma?ssiga och sociala anpassning fo?r ho?rselnedsa?ttning (HHIE-S). Sa?ledes tillfo?r denna studie ytterligare bela?gg fo?r acceptans som fo?ra?ndringsprocess i ACT. A?ven self-efficacy kan vara en intressant mediator att beakta i fortsatt forskning. 

Författare

Christoffer Bern

Lärosäte och institution

Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

Nivå:

"Högskoleuppsats". Självständigt arbete (examensarbete) för att erhålla högskoleexamen

Läs mer..