Sök:

En roll i rullning

En explorativ studie av journalistrollen


I denna uppsats tittar vi närmare på journalistrollen. Vi undersöker vilka förhållningssätt till journalistik det finns bland journalister och de eventuella förändringar som journalistrollen står inför. Vi vill synliggöra debatten om hur journalistkåren förhåller sig till förändringar i medielandskapet. För att kunna undersöka journalisternas inlägg i debatten har vi tagit del av material i form av bloggar, artiklar och böcker där de uttrycker sina synpunkter. Vi har även genomfört intervjuer med tre journalister och deltagit i ett seminarium där framtidens journalistroll diskuterades. I vår slutdiskussion utgår vi ifrån en rad olika förhållningsätt till journalistik och diskuterar på vilken nivå av journalistens yrkesroll förändringar sker.

Författare

Emmy Liedbergius Frida Öst

Lärosäte och institution

Linköpings universitet/Linköpings universitet/Kultur, samhälle, mediegestaltningFilosofiska fakulteten

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..