Sök:

En moders sorg övergår ju varje annan

Familjerelationer ur medeltida mirakelberättelser


Denna studie över medeltida mirakelberättelser har som mål att undersöka familjerelationer under medeltiden genom att studera arbetsfördelning, relationen till barnen och mellan makarna. Syftet är att bidra till tidigare forskning om medeltidens kvinnor, män och barn. Detta genomförs med hjälp av en kvalitativ hermeneutisk metod där förståelsen för periodens politiska, sociala och kulturella föreställningar är centralt. Källmaterial är medeltida mirakelberättelser där detaljer och information utöver det centrala för miraklet utgör huvuddelen av undersökningsmaterialet. Som kompletterande litteratur har bland annat Nina Sjöberg, Ronny Ambjörnsson, Yvonne Hirdman, Janken Myrdal, och Colin Heywood varit centrala. Undersökningen kommer fram till att relationerna i Mirakelberättelserna till stor del överensstämmer med tidigare forskning. De bidrar med exempel ur ett annat medeltida perspektiv som inte har studerats så noga. Män och hustrur brydde sig mycket om varandra och särskilt mycket om sina barn

Författare

Johanna Petersson

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..