Sök:

En jämförelse mellan analog och digital mammografi


Norrbottens läns landsting står inför en övergång från analog till digital mammografi. I och med att det här ämnet är så aktuellt just för norrbottens läns landsting så tyckte jag att det vore intressant att fördjupa sig i ämnet. Jag ville göra en jämförelse mellan dessa båda tekniker när det gäller stråldos, bildkvalitet och diagnostisk säkerhet. För att uppnå mitt mål har jag använt mig av litteraturstudie vetenskapliga artiklar inom det aktuella området. Då jag skulle skriva om utrustningen använde jag mig av litteratur och Internet. Till min hjälp hade jag även personalen på mammografienheten i Sunderbyn. Fördelen med digital mammografi är att man kan bearbeta bilden och kvalitetsgranska den på plats. Med direktdigitala system minskas den monotona rörelsebelastningen på röntgensjuksköterskan hand- och tumleder. Man slipper hantering av framkallnings- och fixeringsvätskor. Tekniken upptar även mindre utrymme och stråldosen till patienten blir lägre. Bildkvaliteten är ungefär densamma vid båda teknikerna, dock är den lite bättre vid digital mammografi när det gäller patienter under 50 år. Nackdelen är att monitorerna behöver ha en bra upplösning så att man inte tappar viktig information vid bildgranskningen. Utrustningen för digital mammografi är även väldigt dyr. Väntetiden mellan exponeringarna är också lång.

Författare

Marlene Blind

Lärosäte och institution

Luleå tekniska universitet/Tillämpad fysik, maskin- och materialteknik/Fysik

Nivå:

Detta är en C-uppsats.

Läs mer..