Sök:

En jämförelse av flerspråkiga elevers avkodning på arabiska och svenska

Att minska över- respektive underidentifiering av läs och skrivsvårigheter hos flerspråkiga elever


Samha?llets o?kade krav pa? skriftspra?klighet medfo?r att funktionshinder kopplat till la?s- och skrivsva?righeter o?kar. Samtidigt visar internationella la?sunderso?kningar pa? en sa?mre litteracitetsutveckling fo?r elever med annat modersma?l a?n svenska. Dessa elevers spra?kliga fo?rma?gor och eventuella sva?righeter a?r ofta sva?rbedo?mda och kartla?ggningsmaterial som testar elevernas spra?kfo?rma?ga pa? ba?da spra?k lyser i dagsla?get med sin fra?nvaro. Flera studier visar pa? att flerspra?kiga elever pa? sa? vis riskerar att sa?va?l o?ver- som underidentifieras vid dyslektiska sva?righeter. I Norge har ett material utarbetats da?r flerspra?kiga elever kartla?ggs pa? sitt modersma?l parallellt med en kartla?ggning pa? norska (Bøyesen 2005). Syftet med arbetet a?r att underso?ka om kartla?ggningsmaterialet kan vara ett hja?lpmedel fo?r att minska o?ver- respektive underidentifiering av flerspra?kiga elever med la?s- och skrivsva?righeter.Elever intressanta fo?r studien var de med arabisktalande bakgrund. Detta oavsett om arabiska eller svenska utgo?r elevens modersma?l. I metoddelen motiveras elevurvalet kopplat till det material som anva?nts i studien. I resultatet kan tre undertyper av elever urskiljas, da?r en grupp elever kan ta?nkas bli o?veridentifierad och tva? grupper kunde ta?nkas bli underidentifierade med enbart testning pa? svenska. Resultatet indikerar vidare att materialet kan vara en hja?lp fo?r att minska o?ver- respektive underidentifiering genom att urskilja elevprofiler som eventuellt inte hade uppta?ckts med testningar pa? enbart svenska. 

Författare

Madelene Rootzén Camilla Johnsson

Lärosäte och institution

Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..