Sök:

En fallstudie av Handelsbankens vinstandelssystem Oktogonen


Metod:Vi har använt oss av både primära och sekundära källor för att skapa en grund till vår uppsats. Vi valde att använda oss av två former av primära källor: intervjuer och enkäter. Vi lämnade ut 46 enkäter och gjorde därefter 3 intervjuer för att få en djupare förståelse av våra problemställningar. Denna empiri kompletteras av utvald lämplig teori och mynnar därefter ut i en analys och slutligen ett resultat. Slutsatser:De slutsatser som framkommit i denna uppsats är att Oktogonens existens ses som väldigt positiv bland de anställda på Handelsbanken. När det gäller att motivera och inspirera personalen på Handelsbanken verkar dock den rådande decentraliseringen på banken spela en större roll än Oktogonen. En skillnad i inställningen till Oktogonen konstaterades också mellan åldersgrupperna. Uppsatsen behandlar även faktorer som kostnadsmedvetenhet, löneutveckling, ägarspridning, utbetalningstidpunkt och företagskultur för att se hur dessa påverkar de anställda såväl positivt som negativt.

Författare

Marie Persson Josephine Brauer Maria Löfgren Carolina Johansson

Lärosäte och institution

Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..