Sök:

En attraktiv arbetsplats

En väg till att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare av befintlig och framtida arbetskraft


Luleå kommun står inför en generationsväxling de kommande åren. Ett stort antal pensionsavgångar medför ett rekryteringsbehov på cirka 500 medarbetare årligen de närmsta åren samtidigt som prognoserna visar att generationen som ska ersätta på arbetsmarknaden är mindre än den som lämnar den. I den konkurrenssituation som befaras uppstå mellan arbetsgivare gäller det att kunna erbjuda en attraktiv arbetsplats, dels för att behålla befintlig arbetskraft och dels för att locka till sig den framtida arbetskraften. Denna studie har som syfte att jämföra de krav framtida arbetskraft ställer på en attraktiv arbetsplats gentemot de uppfattningar Luleå kommuns anställda har om sin arbetsplats för att på så sätt hitta förbättringsförslag som kan leda till en arbetsplats som är attraktiv för både befintlig och framtida arbetskraft vilket är grunden till att ses som en attraktiv arbetsgivare. Detta görs genom en jämförelse av en enkät med Luleå tekniska universitets studenter, som i studien får representera den framtida arbetskraften, och Luleå kommuns medarbetarenkät för 2011 samt kompletterande intervjuer med medarbetare på högre nivåer i organisationen. Resultatet visar att medarbetarna ger Luleå kommun ett gott betyg på många av de faktorer som studenterna vill se hos en framtida arbetsgivare. Medarbetarna vittnar också om en god trivsel och meningsfulla arbetsuppgifter. Sammantaget erbjuder Luleå kommun sina medarbetare en attraktiv arbetsplats. Trots detta ses inte Luleå kommun som en attraktiv arbetsgivare, varken av studenter eller medarbetare. En möjlig anledning kan vara en förlegad inställning till offentlig sektor som trög, långsam och ineffektiv. För att ändra den bilden behöver Luleå kommun arbeta med sitt varumärke som arbetsgivare, så kallad employer branding. Studien föreslår att organisationen börjar med att stärka sitt varumärke inifrån genom att förbättra de brister som medarbetarenkäten visar samt att lyfta fram och marknadsföra de styrkor som finns. Nöjda och stolta medarbetare fungerar som ambassadörer för en attraktiv arbetsgivare.

Författare

Lillemor Vikander

Lärosäte och institution

Luleå/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..