Sök:

En allsidig sex- och samlevnadsundervisning


Sex och samlevnad a?r ett a?mneso?vergripande omra?de som ska genomsyra all undervisning i skolan. Trots detta a?r det fa? la?rare som fa?r na?gon utbildning i a?mnet pa? la?rarutbildningen och omra?det har en tendens att bli la?gprioriterat ute pa? skolorna. Ett antal debatto?rer i media kritiserar den sex- och samlevnadsundervisning som va?l bedrivs och menar att organisationen RFSU har ett fo?r stort inflytande o?ver a?mnets inneha?ll och att konsekvenserna blir en ensidig undervisning. Eftersom skolans undervisning enligt styrdokumenten ska vara saklig och allsidig, sa? har jag valt att i detta arbete underso?ka hur man kan fra?mja en allsidig sex- och samlevnadsundervisning. Fo?r att skapa en sto?rre fo?rsta?else fo?r a?mnet sa? inleds arbetet med en kunskapsbakgrund da?r sexualupplysningens historia och sex- och samlevnadsundervisning i skolan presenteras, samt en genomga?ng av a?mnet i dagens styrdokument, la?rarutbildning, och relevant forskning. Kritiken mot RFSU presenteras ocksa? i ett avsnitt om den pa?ga?ende samha?llsdebatten. Med detta som bakgrund inleds underso?kningen, da?r fyra verksamma la?rare ger sina perspektiv pa? sex och samlevnad i skolan. De ser alla betydelsen av en allsidig sex- och samlevnadsundervisning, men ger tillsammans bilden av ett a?mne som man inte pratar mycket om - varken pa? skolorna eller pa? la?rarutbildningen.

Författare

Linn Style

Lärosäte och institution

Malmö högskola/Lärarutbildningen

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..